[Prev] [Next] [Innehåll] [Luxor] [New] [Search] [Home]

i system där både flexskivenenheten och expansionenheten ingår, måste styrkortet för flexskivenheten placeras i expansionenheten. I detta fll kan således inte den lediga kortplatsen i ABC 800 användas för anslutning av styrkortet. Busskontakten i korthållaren används i detta fall för anslutning av kabeln till expansionenheten.


[Prev] [Next] [Innehåll] [Luxor] [New] [Search] [Home]
This page has been created by Sami Rautiainen.
Read the small print. Last updated March 09, 1998.