[Prev] [Next] [Up] [Main] [New] [Search] [Home]
Front page

Opi Ohjelmoimaan

Asta Partti

In Finnish

Publisher: Werner Södesröm Osakeyhtiö (WSOY), 1986

ISBN: 951-0-13148-2 (Wikipedia Book Sources) (Wikipedian kirjalähteet)


Kyky loogiseen, täsmälliseen, jäsentelevään ajatteluun on tietoyhteiskunnassa tarvittavaa yleissivistystä. Sen omaksumiseen tarjoaa oivallisen keinon tietotekniikan ja erityisesti ohjelmoinnin opiskelu.

Tämä oppikirja perehdyttää lukijansa ohjelmointitekniikkaan sekä Basic- ja Cobol-ohjelmointikieliin. Oppikirja lähtee siitä näkökohdasta, että ohjelmointkieltä voi tehokkaasti opetella ja käyttää hyväksi vasta kun hallitsee ohjelmointitekniikan ja -ajattelun.

Kirja oheismateriaaleineen soveltuu ammatillisten oppilaitosten ohjelmoinnin opetukseen, atk-kursseille sekä itseopiskeluun.

Table of Contents
 
1. OHJELMISTO 6
1.1 Käyttöjärjestemät9
1.2 Sovellusohjelmat14
1.3 Käännös ja tulkkaus15
Käännösohjelma
15
Tulkkiohjelma
17
Käännöksen ja tulkkauksen erot17
 
2. ERITASOISET OHJELMOINTIKIELET 18
2.1 Konekieli18
2.2 Symbolinen konekieli19
2.3 Makrokieli20
2.4 Lausekieli21
2.5 Sovelluskehittimet22
 
3. OHJELMANSUUNNITTELUN TEKNIIKKAA 23
3.1 Ohjelmanteon työmenetelmiä23
3.2 Hyvän ohjelman ominaisuuksia23
3.3 Vuokaavio ohjelmansuunnittelun apuna26
3.4 Puoliohjelmointikielen käyttö27
Tehtävän analysointi
27
Puoliohjelmointikielen lauseet
28
3.5 Ohjelmarakenteet29
Peräkkäis- ja valintarakenne
29
Toistorakenne
31
Ohjelman perusmalli
32
Ohjelman pöytätestaus
35
Harjoituksia ohjelmarakenteista
36
3.6 Numeerisen tiedon lajittelua39
Vaihtolajittelu
40
Kahden perättäisen vertailu
40
3.7 Taulukoiden käyttö40
Vektorit
41
Matriisit
42
3.8 Raportti- ja summausohjelmat44
Tulostemalli
44
Käsittely
47
3.9 Tiedostojen käsittely49
Päivityksen perusoperaatiot
49
Peräkkäistiedoston päivitys
49
Suorasaantitiedoston päivitys
52
Kyselyt
54
3.10 Päätöstaulutekniikkaa54
Päätöstaulu
54
Taulun laatiminen
55
 
4. BASIC 58
4.1 Basic-ohjauskielen komennot58
4.2 Basic-ohjelman yleisrakenne59
4.3 Luvut, muuttujat, lausekkeet59
4.4 Peruskäskyt64
4.5 Erikoiskäskyt: värit, näyttö, ääni69
4.6 Matriisikäskyt71
4.7 Tiedostokäskyt74
4.8 Basicin virheilmoitukset78
 
5. COBOL 85
5.1 Cobol-ohjelman yleisrakenne85
Käyttäjän nimet
92
Kuvaavat vakiot
92
Vakiot
93
Lauseet
93
Ehdot (relaatiot)
93
Laitenimet
95
Tiedostot
95
5.2 Identification Division (tunnistuslohko)96
5.3 Environment Division (ympäryslohko)97
5.4 Data Division (tietolohko)99
Yleistä
File Section (tiedostot)
100
Working Storage Section (työalueet)
104
Linkage-Section (aliohjelmat)
105
Screen Section (näyttö)
106
5.5 Procedure Division (toimintalohko)109
Yleistä
109
Tiedostojen avaus ja sulkeminen
110
Syöttö
111
Tulostus
113
Tiedoston käsittelyyn ja kääntäjään viittaavat lauseet
114
Käsittelytoimet
115
Ehtolauseet
119
Suoritusjärjestystä ohjaavat lauseet
120
5.6 Ohjelman käännös ja testaus123
5.7 Virheilmoitukset123
 
6. DOKUMENTOINTI 132
6.1 Tekijädokumentti132
6.2 Käyttäjädokumentit133
Kirjallisuutta134


[Prev] [Next] [Up] [Main] [New] [Search] [Home]
This page has been created by Sami Rautiainen.
Read the small print. Last content update: 2004-06-28