[Prev] [Next] [Up] [Main] [New] [Search] [Home]
Front page

Tietojenkäsittely 1

Martti Holopainen, Heikki Poutsaari and Raimo Pyydönniemi
Hannu Viitanen (illustrator)
second print

In Finnish

Publisher: Raimo Pyydönniemi Ky, 1985

ISBN: 951-99461-8-7 (Wikipedia Book Sources) (Wikipedian kirjalähteet)


Tämä teos on tarkoitettu oppikirjaksi kauppaoppilaitoksiin, mutta soveluu myös muuhun keskiasteen opetukseen sekä itseopiskeluun tietojenkäsittelyn perusteista kiinnostuneille.

Teoksessa käsitellään tietokonelaitteistoa, ohjelmistoa ja ohjelmointia sekä erilaisia sovelluksia. Teos noudattaa kauppaoppilaitosten uutta opetussuunnitelmaa. Tietojenkäsittelyä lähestytään lähinnä peruskäyttäjän näkökulmasta.

Table of Contents
Alkusanat3
Sisällysluettelo4
 
1 Johdanto 9
1.1 Yksilön tiedontarve9
1.2 Yrityksen tiedontarve10
1.2.1 Yrityksen toiminnot
10
1.2.2 Mitä tietoja toiminnot koskevat?
11
1.3 Tietojenkäsittelyn perusasetelma13
1.4 Manuaalinen tietojenkäsittely14
1.5 Automaattinen tietojenkäsittely17
1.6 Manuaalisen ja automaattisen tietojenkäsittelyn eroavuudet19
1.7 Avainkäsitteitä21
 
2 Tieto ja tietovälineet 23
2.1 Tieto, anne ja informaatio23
2.2 Tiedon hierarkia24
2.3 Koodi ja koodittaminen25
2.4 Lukujärjestelmät26
2.4.1 Kymmenjärjestelmä
26
2.4.2 Kaksijärjestelmä
27
2.4.3 Muut lukujärjestelmät
28
2.5 Tietokonekoodeja29
2.5.1 Numeerisen tiedon koodittaminen
30
2.5.2 Aakkosnumeerisen tiedon koodittaminen
31
2.6 Tietovälineet32
2.6.1 Lomake
33
2.6.2 Optinen levy
33
2.6.3 Mikrofilmi
34
2.6.4 Magneettinauha
34
2.6.5 Kasettinauha
35
2.6.6 Magneettilevy
36
2.6.6.1 Kovalevy
37
2.6.6.2 Levyke
38
2.6.7 Magneettikortti
39
2.7 Avainkäsitteitä40
 
3 Tietokone ja tietoliikenne 42
3.1 Tietokoneiden historiaa42
3.2 Tietokoneen organisaatio44
3.3 Muistien jaottelua46
3.3.1 Sisäinen muisti
48
3.3.2 Ulkoiset muistit
48
3.4 Tietojen syöttö ja tulostus49
3.4.1 Lomakkeen käsittely
49
3.4.2 Optisen levyn käsittely
51
3.4.3 Mikrofilmin käsittely
52
3.4.4 Magneettinauhan käsittely
52
3.4.5 Kasettinauhan käsittely
53
3.4.6 Magneettilevyn käsittely
54
3.4.7 Näppäimistö, näyttöpääte ja kirjoitinpääte
56
3.5 Tietoliikenne56
3.5.1 Tietoliikenteen merkitys
57
3.5.2 Tietoliikenneverkot
58
3.5.3 Tietoliikennepalvelut
60
3.5.4 Tiedonhakujärjestelmät
64
3.6 Tietokoneiden jakoperusteita64
3.7 Avainkäsitteitä67
 
4 Ohjelmisto ja ohjelmointi 69
4.1 Ohjelmiston merkitys69
4.2 Ohjelmointikielet70
4.2.1 Konekielet
70
4.2.2 Ohjelmointijärjestelmät
70
4.2.2.1 Mikä on ohjelmointijärjestelmä?
70
4.2.2.2 Kääntävät järjestelmät
71
4.2.2.3 Tulkitsevat järjestelmät
72
4.2.3 Tavallisimpia ohjelmointikieliä
72
4.2.3.1 Symboliset konekielet (assembling systems)
72
4.2.3.2 Lausekielet (compiling systems)
73
4.3 Tietokoneen ohjelmisto74
4.3.1 Ohjelmiston jaottelu
74
4.3.2 Varusohjelmisto
75
4.3.2.1 Varusohjelmiston tehtävät
75
4.3.2.2 Käyttöjärjestelmä
76
4.3.3 Sovellutusohjelmisto
76
4.3.4 Ohjelmiston suoritus, ajo ja keskeytys
77
4.4 Ohjelmointi78
4.4.1 Ohjelmoinnin päävaiheet
78
4.4.2 Vuokaaviotekniikka
78
4.4.3 Ohjelmarakenteet
80
4.4.3.1 Ohjelman perusrakenteet
80
4.4.3.2 Perusrakenteiden yhdistely ja sisäkkäisyys
82
4.4.4 Ohjelmointilogiikka
83
4.4.4.1 Ajattelun lähtökohta
83
4.4.4.2 Arvot, muuttujat ja sijoitusoperaatio
85
4.4.4.3 Muuttujatyypit
87
4.4.4.3.1 Skalaarimuuttujat (indeksoimattomat muuttujat)
87
4.4.4.3.2 Taulukkomuuttujat (indeksoidut muuttujat)
87
4.4.4.4 Ohjelmalogiikan rakentaminen esimerkkien valossa
90
4.4.4.4.1 Muuttujien arvojen vaihtaminen ja kynätesti
90
4.4.4.4.2 Algoritmi kakkosen potenssin tulostamiseksi
92
4.4.4.4.3 Vektorin summaus
94
4.4.4.4.4 Vektorin lajittelu osavektorilajittelun avulla
96
4.4.4.4.5 Matriisin summaus
98
4.4.5 BASIC-ohjelmointikieli
99
4.4.5.1 Kielen yleiskuva
99
4.4.5.2 BASIC-vakiot
100
4.4.5.3 BASIC-muuttujat
101
4.4.5.4 Laskutoimitukset (aritmeettiset operaatiot)
102
4.4.5.5 Arvojen antaminen muuttujille
104
4.4.5.6 Hypyt
106
4.4.5.7 Tulostaminen
107
4.4.5.8 Silmukointi
109
4.4.5.9 Aliohjelmakutsu
111
4.4.5.10 BASIC-versiot
112
4.5 Avainkäsitteitä113
 
5 Tietokoneen käyttötavat 114
5.1 Käyttötapojen jäsentely114
5.2 Eräkäsittely114
5.2.1 Yksittäiskäsittely
115
5.2.2 Sivuajo
115
5.2.3 Moniajo
115
5.2.4 Etäeräkäsittely
116
5.3 Toisiaikakäsittely116
5.4 Osituskäsittely117
5.5 Avainkäsitteitä118
 
6 Tietojärjestelmät 119
6.1 Käsite119
6.2 Tietojenkäsittelyprosessi121
6.2.1 Tietojen kirjaus
122
6.2.2 Tietojen keruu ja tallennus
122
6.2.3 Koneajovalmistelut
123
6.2.4 Tietokoneajot
123
6.2.4.1 Tietokoneajotyypit
124
6.2.4.2 Päivitysajo
125
6.2.5 Tulosteiden jälkikäsittely ja jakelu
130
6.3 Keskitetty ja hajautettu tietojärjestelmä131
6.4 Tietojärjestelmän hankintavaihtoehdot133
6.5 Tavallisempia tietojärjestelmiä134
6.6 Avainkäsitteitä136
 
7 Esimerkkejä tietojärjestelmistä 137
7.1 EAN-koodin käyttöön perustuva vähittäiskaupan kassajärjestelmä137
7.2 Tekstinkäsittely140
7.3 Vesilaskutus143
7.4 Rautateiden automaattinen paikanvarausjärjestelmä (RAP)146
7.4.1 Lähtökohta ja tavoitteet
146
7.4.2 Järjestelmän toiminta
147
7.4.2.1 Online-toiminnot
147
7.4.2.2 Offline-toiminnot
149
7.4.3 Järjestelmän laitteisto
149
7.4.4 Järjestelmän toteuttamisaikataulu
152
7.5 Taulukkolaskenta152
7.5.1 Periaate
152
7.5.2 Esimerkki I
153
7.5.3 Esimerkki II
155
7.5.4 Tiivistelmä
156
7.6 Tietokantojen käyttö156
7.6.1 Esimerkkiyritys
156
7.6.2 Tietokone-tiedosto
156
7.6.3 Miten tietokantaa käytetään
157
 
8 Järjestelmätyö 159
8.1 Käsite159
8.2 Järjestelmän organisointi160
8.3 Järjestelmätyön sektorit161
8.4 Järjestelmätyön vaihejako161
8.4.1 Tutkimus
163
8.4.1.1 Esitutkimus
163
8.4.1.2 Projektitutkimus
164
8.4.2 Suunnittelu
165
8.4.3 Toteutus
166
8.4.3.1 Ohjelmointi
166
8.4.3.2 Siirtymävaihe
167
8.4.4 Ylläpito
167
8.5 Tietojärjestelmän kannattavuus168
8.5.1 Tietojärjestelmän kustannukset
168
8.5.2 Tietojärjestelmän hyödyt
169
8.6 Esimerkki toteutetusta järjestelmäprojektista169
8.7 Avainkäsitteet174
 
9 ATK:n yhteiskunnalliset vaikutukset 175
9.1 Tietoyhteiskunta ja tietotuotanto175
9.2 ATK-ammatit177
9.3 ATK-koulutus Suomessa179
9.4 Yksilön tietosuoja181
9.5 Yrityksen ATK-riskit182
9.6 Tulevaisuudennäkymiä183
 
Hakemisto 184
 
Liitteet 
Sanasto
Vuokaavio- ja tietovälinesymboleja


[Prev] [Next] [Up] [Main] [New] [Search] [Home]
This page has been created by Sami Rautiainen.
Read the small print. Last content update: 2004-06-26