[Prev] [Next] [Innehåll] [Luxor] [New] [Search] [Home]

Flexskivan är ömtålig och måste därför hanteras varsamt. Anvisingar för hur flexskivan bör hanteras, finns i avsnitt 2.4 Flexskivan.

Till flexskivenheten hör ett styrkort. Styrkortet innehåller bl a en CPU, som övervakar och handhar dataöverföringen mellan datorn och flexskivenheten. Styrkortet ansluts till ABC-bussen via den lediga kortplatsen i datorn.

1.2 Hämtning och lagring av information

Informationen lagras på en skivan genom magnetisering av järnoksiden på skivans yta. När informationen ska överföras till eller från skivan används en del av arbetsminnet i datorn som biffertminne, dvs informationen mellanlagras innan den överförs. Det finns åtta buffertminnen vilka vardera rymmer 256 byte (256 tecken).

När infromationen ska överföras till lexskivan, dvs vid skrivning, lagras data fört i buffertminnet. När bufferminnet är fullt överförs hela innehållet. Detta innebär att informationen överförs sektorsvis till skivan. Överföringen i motsatt riktning (läsning) sker på motsvarande sätt. Begäran om läsning av en viss informationsmängd medför att all information i den aktuella sektorn överförs till buffertminnet. Datorn kan därefter hämta informationen från skivan och denna återfinns i samma sektor, sker ingen överföring eftersom informationen i detta fall redan finns i datorn. Informationen kan då hämstas direkt från buffertminnet.

1.3 Expansion

Expansionenheten ABC 890 kan anvämdas för utökning av systemet, t ex om systemet innehåller flexskivenhet ABC 834 oc ytterligare expansionkort ska anslutas. Expansionenheten har sju kortplatser. Tre av dessa kan användas för anslutning av extra minneskort och de resterande fyra för anslutning av in/utgångskort (I/O-kort). Expansionenheten är utrustad med 4680-buss och ABC-buss. För ytterligare information om expansionsenheten se separat bruksanvisning.

[ABC 890]

[Prev] [Next] [Innehåll] [Luxor] [New] [Search] [Home]
This page has been created by Sami Rautiainen.
Read the small print. Last updated September 07, 2020.