[Prev] [Next] [Innehåll] [Luxor] [New] [Search] [Home]

3 Förklaring av begrepp

Detta kapitel ar främst avsett för den mer avancerade läsaren, som själv utvecklar program.

3.1 Post och fil

Begreppet post och fil ar nodvandiga att kinna till:

Definitioner:

Post
Mängd av samhörande data eller dataord som behandlas sorr en enhet.
Fil
Mängd av samhörande poster som behandlas som en enhet.

En post innehåller data om en individ. Individen kan t ex utgöras av en vara, person etc. En fil innehaller data om ett stort antal individer. Filen eller registret innehåller således flera poster.

Exempel

Det finns två typer av filer, datafil och programfil.

Datafil
Fil som innehåller data (siffror. bokstäver. specialtecken osv).
Programfil
Fil som innehåller instruktioner (program).

Det finns två sätt att lagra posterna på flexskivan, fil med direktåtkomst ocl fil med sekvensiell åtkomst.

Definitioner:

Direktåtkomst
Metod att läsa eller skriva data i ett minne på sånt sätt, processen är uteslutande beroende av placeringen av dessa data och inte av någon referens till tidigare återvunna eller lagrade data.
Sekvensiell atkomst
Metod att läsa eller skriva data i ett minne på sånt sätt att processen är beroende av plaseringen av dessa data samt av en referens till tidigare återvunna eller lagrade data.

I filen med direktåtkomst lagras varje post på ett bestämt ställe oberoende övriga poster. Varje post tilldelas ett nummer (postnummer). Om postnumret är känt kan man direkt läsa eller skriva i posten utan att övriga poster berörs.


[Prev] [Next] [Innehåll] [Luxor] [New] [Search] [Home]
This page has been created by Sami Rautiainen.
Read the small print. Last updated September 07, 2020.