[Prev] [Next] [Innehåll] [Luxor] [New] [Search] [Home]

I filen med sekvensiell åtkomst lagras posterna efter varandra i en lång rad med endast ett skiljetechen (RETURN) mellan posterna. För att kunna läsa en speciell post, måste man läsa samtliga poster framför den aktuella posten. Om man ska ändra en post måste man skirva om hela filen.

För att hantera filer med direktåtkomst används instruktionera POSIT, GET# och PUT#. För att skapa och hantera sekvensiella filer används bl a instruktionerna PRINT#, INPUT# och INPUTLINE#.

Innan man kan läsa/skriva i en datafil, måste man öppna filen med OPEN eller PREPARE, varvid filen tilldelas ett filnummer och en filpekare skapas. Filepekaren indikerar var i filen man befinner sig, dvs i vilken position (byte) nästa tecken kommer att läsas/skrivas. Vid OPEN eller PREPARE sätts filpekaren i första postionen (postition 0). Filpekaren flyttas med instruktionen POSIT eller efter en läsning/skrivning.

POSIT kan också användas för avlösning av filpekarens läge. Efter avslutad läsning/skrivning måste filen stängas med CLOSE.

Mer information om instruktioner och kommandon finner du i BASIC II manualen för din ABC 800-dator.

3.2 Filnamn och filtyp

För att man ska kunna hålla reda på olika filerna, måste man tilldela varje fil ett filnamn. Filnamnet har förjande format:

    Filnamn.typ

Filnamnet får bestå av högst åtta tecken, varav det första måste vara en bokstav. I övrigt kan valfria bokstäver och siffror användas. Det är lämpligt att välja filnamnet så att det indikerar innehållet i filen.

Filtypen, som får bestå av högst tre bokstäver och/eller siffror, bör användas för indikering av vilken sorts fil det är frågan om, t ex .TXT - för textfiler, .DAT - för datafiler, .TMT - för temporära filer etc. När det gäller datafiler får valfri filtyp användas. Nedanstående typer, som används för programfiler bör dock inte användas.

Observera!
Filnamnet och filtypen skiljs åt med en punkt.

För programfiler används följande filtyper:

BAC
Programmet lagras i internkodsformat. Om man inte anger filtyp och SAVE-kommandot används för lagring av programmet, sätts automatiskt filtypen .BAC. Filer med typer .BAC går snabbare att läsa in eftersom översöttningen till internkod inte behöver utföras.
BAS
Programmet lagras i textform. Om man inte anger filtyp och LIST-kommandot används för lagring av programmet, sätts automatiskt filtypen .BAS. Program med filtyp .BAS tar lite längre tid järmfört med program av .BAC-typ. Detta beror på att .BAS-programmen måste översattas till internkod.

[Prev] [Next] [Innehåll] [Luxor] [New] [Search] [Home]
This page has been created by Sami Rautiainen.
Read the small print. Last updated September 07, 2020.